Chấm dứt hợp đồng lao động với Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC

13/01/2020, 16:54
Chia sẻ:
Ngày 23/12/2019 Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã ban hành quyết định số 6144/QĐ – PTC chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Lịch – Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2020 theo nguyện vọng cá nhân.
Ý kiến của bạn