ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

03/04/2018, 08:50
Chia sẻ:
Sáng ngày 28/03/2018, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu Q.3 TP.HCM.
 
4.1
 
Tổng công ty PETEC trân trọng đón tiếp các cổ đông đến tham dự Đại hội.
 
4.2_1

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã trình bày báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2017, kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018. Ban Kiểm soát đã báo cáo về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2017.

 

4.3
 

Với tinh thần đầy trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự như kết quả công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty PETEC, thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách; thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm.

 

4.4
 
Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày quy chế và chương trình làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

 
4.5
 
Ông Huỳnh Đức Trường – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016, kế hoạch năm 2017.
 
4.6

Ông Huỳnh Văn Hưởng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát

 

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam thay mặt Tổng Công ty PVOIL phát biểu ý kiến

 

4.8
 
Đại hội thành công thể hiện sự nhất trí và ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của tập thể lãnh đạo PETEC với quyết tâm vượt khó, từng bước nâng cao hiệu quả SXKD vì mục tiêu phát triển bền vững.
 
 
4.9
Ý kiến của bạn