ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC

11/03/2019, 15:24
Chia sẻ:

Sáng ngày 07/03/2019, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu Q.3 TP.HCM.

1_Copy
 
2_Copy

Tổng công ty PETEC trân trọng đón tiếp các cổ đông đến tham dự Đại hội.

3_Copy

Với tinh thần đầy trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự như kết quả công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty PETEC, thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4_Copy

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày quy chế và chương trình làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

5_Copy

Ông Huỳnh Đức Trường – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

6_Copy

Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc; báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

7_Copy

Ông Mai Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 …

8_Copy
 
Ông Mai Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 …

 

 

Ý kiến của bạn