Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán đến 30/6/2019 của Tổng công ty PETEC