Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán đến 30/9/2019 của Tổng công ty PETEC