Giải trình biến động lợi nhuận và ý kiến kiểm toán BCTC hợp nhất bán niên 2023 - sau kiểm toán