Giải trình biến động lợi nhuận và ý kiểm toán BCTC riêng bán niên năm 2023 - sau kiểm toán