Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị