Cập nhật một số nội dung văn bản pháp luật tháng 6/2020

03/06/2020, 10:30
Chia sẻ:

Phòng Pháp chế - Tuân thủ Tổng công ty PETEC tổng hợp một số nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ v/v quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

v Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

v Đối tượng áp dụng:

+ Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

+ Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho NLĐ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH, (trừ lao động giúp việc gia đình), theo một trong các mức sau:

- Mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với NLĐ là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

- Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo Điều 5 của Nghị định 58.

Còn đối với mỗi NLĐ quy định tại Điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN với mức 0,5% mức lương cơ sở.

Hiệu lực: Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Các Phòng ban/Đơn vị có nhu cầu cần văn bản để nghiên cứu, đề nghị liên hệ về Phòng Pháp chế - Tuân thủ Tổng công ty PETEC để được cung cấp./.
Ý kiến của bạn