ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

07/12/2020, 09:20
Chia sẻ:
Sáng ngày 04/12/2020, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Văn phòng Tổng công ty số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
1a_2

 

Tham gia đại hội có các cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 254.837.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,014%  vốn điều lệ.

6a

 

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị,  ông Trần Văn Dưỡng -  Tổng Giám đốc và ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát đã chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

4a

 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của PETEC đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PETEC, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

2a
(Ông Trần Thanh Tùng –Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Ông Trần Văn Dưỡng – Thành viên Hội đồng quản trị; Bà Dương Thị Loan – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ra mắt Đại hội)
 
Ý kiến của bạn