PETEC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

28/04/2021, 13:23
Chia sẻ:

Sáng ngày 27/4/2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu – CTCP (PETEC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Tổng công ty số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Tham gia đại hội có 47 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 255.153.912 cổ phần, chiếm 98,136% vốn điều lệ.


Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Dưỡng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát đã chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.


 

dai_hoi_1

 

Đại diện cho Tổng công ty PETEC, ông Trần Văn Dưỡng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trước toàn thể Đại hội.

a_duong_1

 

Năm 2020, tình hình kinh doanh xăng dầu gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng kép từ đại dịch COVID-19 và suy giảm kinh tế thế giới, giá xăng dầu biến động phức tạp khó lường với biên độ giao động lớn, rất khó dự báo và có thời điểm sụp đổ đến mức âm 37,63 USD/thùng. Ban lãnh đạo PETEC đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành công ty vượt qua những khó khăn, tổ chức duy trì ổn định hệ thống kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ, vận hành hệ thống kho xăng dầu an toàn. 


Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2020; Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Kiểm soát trước toàn thể Đại hội.

a_tuan_1

 

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị trước toàn thể Đại hội.

s_phuc_1

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PETEC đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự như: thông qua các tờ trình của HĐQT, sửa đổi Điều lệ và một số quy chế nội bộ theo quy định của Luật doanh nghiệp; Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết thúc Đại hội, các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát  nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt toàn thể cổ đông.
 

hdqt_-_bks_1

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:
1.    Đỗ Hoàng Phúc 
2.    Trần Văn Dưỡng 
3.    Nguyễn Kim Sơn 
4.    Trần Thanh Tùng 
5.    Dương Thị Loan 

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:
1.    Hoàng Anh Tuấn
2.    Diệp Thu Thủy 
3.    Vương Bích Tuyền 

Ý kiến của bạn