Tin tức

PETEC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023: tiếp tục tăng trưởng, kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững

28/04/2023, 14:45
Chia sẻ:

Ngày 28/4/2023, Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC, mã chứng khoán: PEG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội được tổ chức tại trụ sở Tổng công ty PETEC số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 254.273.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Tuấn Tú, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP kiêm Chủ tịch HĐQT PETEC; ông Trần Văn Dưỡng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Liên, thành viên HĐQT điều hành Đại hội.

DSC05452

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đã trình bày các báo cáo kết quả công tác, kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

DSC05565

Ông Nguyễn Ngọc Liên – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT tại Đại hội

1

Ông Nguyễn Thu Phong, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

DSC05583

Ông Hoàng Anh Tuấn- Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS tại Đại hội

Các báo cáo trình bày tại Đại hội đều nêu rõ: trong bối cảnh thị trường kinh doanh xăng dầu diễn biến bất thường do ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga – Ucraina, tập thể lãnh đạo PETEC đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD nên đã biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội; Tận dụng cơ hội kinh doanh ngay trong 6 tháng đầu năm 2022 để gia tăng sản lượng và tối đa lợi nhuận; giảm thiểu thiệt hại khi thị trường không thuận lợi trong Quý 3/2022 nên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cụ thể: PETEC đã đạt sản lượng cao nhất trong 9 năm qua là 359.981 m3/tấn, vượt kế hoạch 18% và tăng 29% so với năm 2021; Sản lượng bán lẻ xăng dầu đạt 32,56 ngàn m3 vượt 18% kế hoạch năm 2022 và tăng 53% so với năm 2021; Sản lượng bán hàng Chương trình PVOIL Easy đạt 2,65 ngàn m3 vượt 20% kế hoạch năm 2022 và tăng 46% so với năm 2021. PETEC cũng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính, cụ thể: Doanh thu đạt 7.699 tỷ đồng, vượt kế hoạch 146% và tăng 115% so với năm 2021; Lãi gộp đạt 289 tỷ đồng, vượt kế hoạch 43% và tăng 49% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế đạt 20,02 tỷ đồng, vượt kế hoạch 714%.....

Bên cạnh đó, PETEC đã phối hợp với PVGAS trong việc nâng cấp cầu cảng PETEC Cái Mép lên 100.000 DWT để đem lại doanh thu cho PETEC từ thuê cầu cảng này lên 43,3 tỷ đồng/năm từ năm 2023; hệ thống kho cảng xăng dầu của PETEC được sửa chữa, nâng cấp đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu; PETEC đã sửa chữa, chỉnh trang và nâng cấp trụ sở Văn phòng Tổng công ty và Chi nhánh Hà Nội sang trọng, khang trang, sạch đẹp. Hệ thống cửa hàng xăng dầu sở hữu và cửa hàng xăng dầu phát triển mới đã được cải tạo, sửa chữa nâng cấp, chỉnh trang nhận diện thương hiệu, hợp tác kinh doanh với VINFAST để lắp đặt các trạm sạc nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ CHXD …

Về kế hoạch năm 2023, PETEC nhận định thị trường xăng dầu sẽ tiếp tục bất ổn và Nhà nước sẽ có những điều chỉnh về chính sách kinh doanh xăng dầu, PETEC đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng, kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững. Cụ thể: Sản lượng kinh doanh xăng dầu là 329.000 m3, tổng doanh thu hợp nhất là 5.022 tỷ đồng; lợi nhuận 20 tỷ đồng; Đầu tư mở rộng Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng lên 80.000 m3, tiếp tục phát triển thêm các CHXD bán lẻ để kinh doanh ổn định bền vững; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản; tiếp tục thay đổi phương thức quản lý, điều hành kinh doanh toàn hệ thống để đạt hiệu quả cao nhất.

Tại Đại hội, Ông Trần Văn Dưỡng, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cũng đã báo cáo cập nhật kết quả SXKD quý 1/2023 của PETEC. Theo đó, tiếp đà tăng trưởng của năm 2022, PETEC tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý 1/2023, cụ thể: Sản lượng đạt 97,750 m3 đạt 30% kế hoạch năm và tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022; Doanh thu Qúy 1/2023 đạt 1.762,79 tỷ VND, đạt 35% kế hoạch 2023, đạt 133% cùng kỳ 2022; Lợi nhuận đạt 73% so với kế hoạch năm, đạt 292% so với kế hoạch quý 1/2023 và tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, PETEC sẽ tái cấu trúc, tổ chức sắp xếp lại hệ thống kinh doanh để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

DSC05563

Ông Trần Văn Dưỡng – Tổng Giám Đốc, thành viên HĐQT báo cáo cập nhật kết quả SXKD quý 1/2023

Sau khi nghe Đoàn chủ tọa trình bày các báo cáo, Đại hội đã thảo luận, trao đổi các vấn đề cổ đông quan tâm như: công tác quyết toán cổ phần hóa PETEC, các ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán, tình hình thực hiện hợp đồng cho PV GAS thuê cầu cảng Cái Mép … và một số vấn đề liên quan đến công tác tái cấu trúc tài sản để thu xếp, bổ sung nguồn vốn kinh doanh; đặc biệt là làm sao nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc để giữ chân người lao động giỏi nhằm xây dựng tập thể vững mạnh ...

Đại hội đã nghe: Kế toán trưởng trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận; Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành; Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng, giao giữa PVOIL và PETEC.

Sau khi thảo luận, các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua tất cả 3 báo cáo và 6 tờ trình được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao từ 97,75% trở lên. Biên bản và nghị quyết Đại hội cũng được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện tán thành.

DSC05575

Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Hoàng Minh Tuân với tỷ lệ 100% tán thành. Ông Nguyễn Tuấn Tú, Chủ tịch HĐQT đã lên tặng hoa và cảm ơn những đóng góp của ông Hoàng Minh Tuân cho PETEC trong thời gian qua.

DSC05572

Ông Nguyễn Tuấn Tú tặng hoa chia tay ông Hoàng Minh Tuân, thành viên độc lập HĐQT

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Tú - Chủ tịch HĐQT cảm ơn quý cổ đông đã tham dự Đại hội và đóng góp ý kiến nhằm góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh và kinh doanh có hiệu quả. Tập thể lãnh đạo đơn vị cam kết đoàn kết một lòng, cùng tập thể người lao động nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 mà ĐHĐCĐ giao phó.

Picture1_2

Ông Nguyễn Tuấn Tú- Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội

Ý kiến của bạn